Piwne Spa Alan Nawrot

Dane podstawowe

Imię
Alan
Nazwisko
Nawrot
Numer NIP
6252484288
Numer REGON
523319900
Firma przedsiębiorcy
Piwne Spa Alan Nawrot

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
anawrot42@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
793522112
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Sosnowiec, gm. Sosnowiec, miejsc. Sosnowiec, ul. Stanisława Małachowskiego, nr 50, lok. I, 41-200
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. będziński, gm. Czeladź, miejsc. Czeladź, ul. Krakowska, nr 6c, lok. 8, 41-253
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2022-11-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie dotyczy
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.