PH-AR-MAKI Dariusz Masiak

Dane podstawowe

Imię
Dariusz
Nazwisko
Masiak
Numer NIP
5581282792
Numer REGON
091646949
Firma przedsiębiorcy
PH-AR-MAKI Dariusz Masiak

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Plac 1 Maja, nr 8, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Plac 1 Maja, nr 8, 89-115
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Plac 1 Maja, nr 8, 89-115
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2006-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2020-05-01
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Małgorzata Waleryś-Masiak
Numer NIP
5581281568
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2005-12-07 - Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie "W Rynku" poł.: 89-115 Mrocza przy Placu 1 Maja 8, zmienionej decyzjami: z dnia 28.09.2006 WIF.BY.4010-324/3/Zm-26/06, z dnia 10.10.2006 WIF.BY.4010-324/4/W-28/06 i z dnia 04.05.2020 r. WIFBY-KK.8520.3.3.2020 (wygaśnięcie zezwolenia w stosunku do Jaromira Waleryś - wspólnika s.c.)
(wprowadzone przez Kujawsko-Pomorski Woj. Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy Bydgoszcz)
od 2005-12-21 - Zezwolenie na prowadzenie apteki W Rynku, Mrocza, 89-115, Plac 1 Maja, 8
(wprowadzone przez właściwy wojewódzki inspektorat farmaceutyczny )

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.