Ewa Kubit KOSPLAST

Dane podstawowe

Imię
Ewa
Nazwisko
Kubit
Numer NIP
5581275272
Numer REGON
340212724
Firma przedsiębiorcy
Ewa Kubit KOSPLAST

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Kosowo, nr 9, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Kosowo, nr 9, 89-115
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2006-09-04
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 35.14.Z Handel energią elektryczną, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.