mBoat Patryk Tyszko

Dane podstawowe

Imię
Patryk
Nazwisko
Tyszko
Numer NIP
8451976345
Numer REGON
366841776
Firma przedsiębiorcy
mBoat Patryk Tyszko

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
office@mboat.eu
Adres strony internetowej
www.mboat.eu
Numer telefonu
737416183
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, miejsc. Kolonia Rybacka, ul. Spacerowa, nr 27, 11-600
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, miejsc. Kolonia Rybacka, ul. Spacerowa, nr 21, 11-600
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2017-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2022-05-01
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi, 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski , 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2018-09-28 10:17:36
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Kamil Tyszko
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, miejsc. Kolonia Rybacka, ul. Spacerowa, nr 21, 11-600
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
reprezentowanie mojej osoby przed osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, bankami, urzędami, sądami oraz wszelkimi przed wszelkimi innymi instytucjami, podmiotami, które nie zostały tu wymienione
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.