P.P.H.U. "DRACO" Michał Struwe

Dane podstawowe

Imię
Michał
Nazwisko
Struwe
Numer NIP
5581540768
Numer REGON
340152198
Firma przedsiębiorcy
P.P.H.U. "DRACO" Michał Struwe

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Okrężna, nr 11, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Okrężna, nr 11, 89-115
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2006-03-27
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2023-09-28
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony
Powód wykreślenia
  • art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - zgłoszenie do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
Tak
Okres, na jaki został orzeczony zakaz
3 lata
Dane sądu, który wydał orzeczenie
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Sygnatura akt sprawy
BY1B/Gzd/29/2022
Data wydania orzeczenia
2023-08-31
Data uprawomocnienia orzeczenia
2023-09-07

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2023-03-23 12:01:45
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Krzysztof Grochowski
Numer NIP
5581661087
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, kościuszki, nr 35, lok. 1, 89-115
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.