SZKOŁA ZEN REIKI W POLSCE, ORGAN PROWADZĄCY PIOTR DACJUSZ GÓRSKI

Dane podstawowe

Imię
PIOTR
Nazwisko
GÓRSKI
Numer NIP
5492096875
Numer REGON
852717907
Firma przedsiębiorcy
SZKOŁA ZEN REIKI W POLSCE, ORGAN PROWADZĄCY PIOTR DACJUSZ GÓRSKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
sekretariat@zenreiki.edu.pl
Adres strony internetowej
https://zenreiki.szkola.pl
Numer telefonu
323074757
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki, nr 25, 40-048
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Staromiejska, nr 6, lok. 10D, 40-013
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, ul. Józefa Szujskiego, nr 66, 33-100
Adres do doręczeń
Piotr Dacjusz Górski, woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Staromiejska, nr 6, lok. 10d, 40-013
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-07-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2016-01-28
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.