Pasote Paweł Solarz

Dane podstawowe

Imię
Paweł
Nazwisko
Solarz
Numer NIP
6040202836
Numer REGON
380172347
Firma przedsiębiorcy
Pasote Paweł Solarz

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
biuro@pasote.pl
Adres strony internetowej
https://pasote.pl/
Numer telefonu
500122547
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, miejsc. Cedry Małe, ul. Długa, nr 10, 83-020
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, miejsc. Cedry Małe, ul. Żuławska, nr 33, 83-020
Adres do doręczeń
Paweł Solarz, woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie, miejsc. Cedry Małe, ul. Żuławska, nr 33, 83-020
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2018-05-16
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.