Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SKOWRONEK" Tomasz Skowronek

Dane podstawowe

Imię
Tomasz
Nazwisko
Skowronek
Numer NIP
5581155421
Numer REGON
340055472
Firma przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SKOWRONEK" Tomasz Skowronek

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Sportowa, nr 4, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Sportowa, nr 4, 89-115
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2005-07-14
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 11.02.Z Produkcja win gronowych, 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14.14.Z Produkcja bielizny, 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, 17.24.Z Produkcja tapet, 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych, 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego, 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego, 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek, 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 35.14.Z Handel energią elektryczną, 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2021-12-21 12:26:46
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Justyna Janik Biuro Rachunkowe Justyna Janik
Numer NIP
5581552889
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Nakło nad Notecią, miejsc. Nakło nad Notecią, ul. Poznańska, nr 18, 89-100
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
602842378
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.