PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ELGAZ JANUSZ LEKSZTOŃ

Dane podstawowe

Imię
Janusz
Nazwisko
Leksztoń
Numer NIP
5860001390
Numer REGON
009903672
Firma przedsiębiorcy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ELGAZ JANUSZ LEKSZTOŃ

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Warszawska, nr 60, 81-309
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Janusz Leksztoń, woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Warszawska, nr 60, 81-309
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1985-06-07
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

Rodzaj informacji
Zakończenie postępowania upadłościowego
Data orzeczenia / wszczęcia postępowania naprawczego
2014-12-15
Sygnatura sprawy
VI U 2/05
Organ wprowadzający
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Imię Syndyka
Nazwisko Syndyka
Nip Syndyka

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.