STANMED24 Michał Stanchły

Dane podstawowe

Imię
Michał
Nazwisko
Stanchły
Numer NIP
6272615919
Numer REGON
243470134
Firma przedsiębiorcy
STANMED24 Michał Stanchły

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
administracja@stanmed24.pl
Adres strony internetowej
www.stanmed24.pl, www.sklep.stanmed24.pl
Numer telefonu
732668882
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Chorzów, gm. Chorzów, miejsc. Chorzów, ul. św. Pawła, nr 11, 41-500
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław, miejsc. Wrocław, ul. Birmańska, nr 13, lok. L02, 52-117
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź, miejsc. Łódź, ul. Wydawnicza, nr 1/3, 92-333, opis miejsca budynek A
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, nr 10, lok. U59, 31-209
Polska, woj. PODKARPACKIE, pow. rzeszowski, gm. Sokołów Małopolski, miejsc. Górno, ul. Rzeszowska, nr 5, 36-051
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Chorzów, gm. Chorzów, miejsc. Chorzów, ul. św. Pawła, nr 11, lok. 236, 41-500
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2014-02-03
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 85.59.A Nauka języków obcych, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2018-09-18 08:43:45
Pełnomocnik przedsiębiorcy
EDYTA KATA KATA BIURO RACHUNKOWE EDYTA KATA
Numer NIP
6431036827
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Siemianowice Śląskie, gm. Siemianowice Śląskie, miejsc. Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka, nr 28, 41-100
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.