KREATOR - STUDIO MODY ANNA WILCZEK

Dane podstawowe

Imię
ANNA
Nazwisko
WILCZEK
Numer NIP
7272443689
Numer REGON
100449659
Firma przedsiębiorcy
KREATOR - STUDIO MODY ANNA WILCZEK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. pabianicki, gm. Konstantynów Łódzki, miejsc. Konstantynów Łódzki, ul. Letniskowa, nr 16, 95-050
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Rzgów, miejsc. Rzgów, ul. Rzemieślnicza, nr 35/39, 95-030, opis miejsca Centrum Handlowe PTAK - Hala A, Box 79
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Rzgów, miejsc. Rzgów, ul. Tuszyńska, nr 72/74, 95-030, opis miejsca Centrum Handlowe POLROS
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. zgierski, gm. Aleksandrów Łódzki, miejsc. Aleksandrów Łódzki, ul. Niezapominajki, nr 17, 95-070
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-01-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej, 14.14.Z Produkcja bielizny, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2022-01-26 12:37:43
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Karolina Doroszko-Rak INPLUS Biuro Usług Księgowo-Kadrowych Barbara Doroszko
Numer NIP
7281439049
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. pabianicki, gm. Pabianice, miejsc. Pabianice, ul. Warszawska, nr 44/50, lok. 132b, 95-200
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.