Krzysztof Ratyński ENTERIUS

Dane podstawowe

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Ratyński
Numer NIP
6782162144
Numer REGON
356691936
Firma przedsiębiorcy
Krzysztof Ratyński ENTERIUS

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
info@enterius.pl
Adres strony internetowej
enterius.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków-Nowa Huta, miejsc. Kraków, os. Kolorowe, nr 10, 31-939, opis miejsca Pawilon handlowy, pierwszy lokal na prawo od bramy wjazdowej
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków-Nowa Huta, miejsc. Kraków, os. Kolorowe, nr 10, 31-939
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.