FIRMA KASTOR WACŁAW WIECHA

Dane podstawowe

Imię
WACŁAW
Nazwisko
WIECHA
Numer NIP
6791015997
Numer REGON
350855093
Firma przedsiębiorcy
FIRMA KASTOR WACŁAW WIECHA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
wiechaw@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków-Krowodrza, miejsc. Kraków, ul. Lucjana Rydla, nr 7, lok. 11, 30-122
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Brzesko, Aleja Solidarności, nr 10, 32-800
Polska, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Jadowniki, ul. Karola Bernackiego, nr 23, 32-851
Polska, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego, nr 72, 32-800
Polska, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego, nr 67, 32-800
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Jasień, ul. Klonowa, nr 58, 32-800
Adres do doręczeń
woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego, nr 72, 32-800
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1995-03-25
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 6772377363 REGON: 122959490
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Wojciech Wiecha
Numer NIP
6772297517
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2018-11-27 12:22:41
Pełnomocnik przedsiębiorcy
WOJCIECH WIECHA
Numer NIP
6772297517
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Brzesko, miejsc. Brzesko, Głowackiego, nr 72, 32-800
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.