Przedsiębiorstwo Pszczelarskie MIODOLAND Paweł Sęk

Dane podstawowe

Imię
Paweł
Nazwisko
Sęk
Numer NIP
7921927184
Numer REGON
180256843
Firma przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie MIODOLAND Paweł Sęk

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
miodoland@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
790218873
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. PODKARPACKIE, pow. jarosławski, gm. Roźwienica, miejsc. Wola Węgierska, nr 152, 37-560
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. PODKARPACKIE, pow. jarosławski, gm. Roźwienica, miejsc. Wola Węgierska, nr 152, 37-560
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2017-03-08
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.41.Z Transport drogowy towarów
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2023-07-28 - Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wyrób miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, w tym rozlew tego wyrobu, w ilości nie większej niż 20 litrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany pień pszczeli, w łącznej maksymalnej rocznej ilości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich nie większej niż 1000 hektolitrów pod adresem WOLA WĘGIERSKA 152, 37-560 PRUCHNIK
(wprowadzone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Warszawa)
od 2023-11-10 do 2028-11-09 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Punkt sprzedaży środków spożywczych, Wola Węgierska 152, 37-560 Pruchnik
(wprowadzone przez Urząd Gminy Roźwienica)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.