Womar Maria Krawczyk

Dane podstawowe

Imię
MARIA
Nazwisko
KRAWCZYK
Numer NIP
5731295780
Numer REGON
240135145
Firma przedsiębiorcy
Womar Maria Krawczyk

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
maria@womar.com.pl
Adres strony internetowej
womar.com.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Żyzna, nr 13C, 42-202
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Maria Krawczyk, woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Żyzna, nr 13C, 42-202
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1992-03-13
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14.14.Z Produkcja bielizny, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 31.03.Z Produkcja materaców, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2018-09-13 13:47:15
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Wojciech Krawczyk
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, Żyzna, nr 13 C, 42-202
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.