PHU UTIMP Biniakowski Zenon

Dane podstawowe

Imię
Zenon
Nazwisko
Biniakowski
Numer NIP
5581002864
Numer REGON
090155920
Firma przedsiębiorcy
PHU UTIMP Biniakowski Zenon

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
utimp@o2.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Zielona, nr 16, 89-115
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, Zielona, nr 16, 89-115
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1992-03-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
49.41.ZTransport drogowy towarów
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
49.41.Z Transport drogowy towarów, 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep, 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Dorota Biniakowska
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2021-12-01 09:25:07
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Dorota Biniakowska
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. nakielski, gm. Mrocza, miejsc. Mrocza, ul. Zielona, nr 16, 89-115
Adres poczty elektronicznej
dorota.biniakowska@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
600153582
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2003-07-10 do 2033-07-03 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 
(wprowadzone przez Starosta nakielski Nakło nad Notecią)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.