Logowanie

Zaloguj się

Zaloguj się do systemu używając jednej z dostępnych poniżej metod

Obsługa CEIDG przez Urzędników.

Strona rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozwala na zalogowanie się urzędnikom do CEIDG dla obsługi wpisów. Usługi dla przedsiębiorców zostały przeniesione na serwis

Biznes.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”) jest Minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00-507) ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5.
 2. Kontakt z Administratorem („Minister”): kancelaria@mrit.gov.pl, tel. (+48) 22 34 66 655 .
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl, tel. (+48) 22 34 66 655 .
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.
 9. Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
 10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 11. W odniesieniu do Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy.
 13. Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy.
 14. Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.