Logowanie

Załóż nowe konto

Załóż nowe konto przedsiębiorcy

Zaloguj się

Zaloguj się do systemu używając jednej z dostępnych poniżej metod

Obsługa CEIDG przez Urzędników.

Strona rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozwala na zalogowanie się urzędnikom do CEIDG dla obsługi wpisów. Usługi dla przedsiębiorców zostały przeniesione na serwis

Biznes.gov.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: „CEIDG”, jest minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00-507) ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrit.gov.pl, tel.: 222 500 123, adres skrytki ePUAP: MRPiT/SkrytkaESP.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022 poz.541) dalej: „ustawa”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, polegających na:
  • ewidencjonowaniu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  • udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
  • udostępnianiu informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także wprowadzającym te zmiany podmiocie;
  • umożliwieniu wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
  • udostępnianiu informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 6. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są instytucjom wskazanym w ustawie: urzędom skarbowym, GUS, ZUS, KRUS, Krajowej Ewidencji Podatników. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji),
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. banki, podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte po upływie 10 lat od dnia wykreślenia z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy. Jeśli natomiast jest Pani/Pan osobą fizyczną, która złożyła wniosek do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej, dane zostaną usunięte po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy.
 8. Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany wywołujący względem Pani/Pana skutki prawne lub istotnie wpływający na podjęcie decyzji.
 10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi założenie działalności gospodarczej.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.